Odborné info o GPZ

Túto prednášku  uvádzam ako veľmi výstižnú  odbornú  informáciu, aby ste sa mohli zorientovať v  problematike Geopatogénnych zón.

Přednáška o geopatogenních zónách, Saloco – 19.5.2004

      Napsal Eduard Boháč,


O geopatogenních zónách se toho už řeklo a napsalo poměrně dost, dokonce i zde na Salocu, nebudu proto znovu opakovat to, co již bylo mnohokrát řečeno a zaměřím se spíše na věci méně známé. GPZ mají své příznivce, ale i své odpůrce. Přesto že problematika zemního působení na organismy je známá již několik tisíciletí, tak dosud není přesně vědecky definováno co a jak vlastně působí, dokonce se oficiálně tvrdí, že nic takového neexistuje. Přesto je známá celá řada hypotéz snažící se celou věc vysvětlit, na příklad uvedu hypotézu: gravitační, ionizační, iontovou, elektrostatickou, hydrodynamickou, změny magnetického pole země, přirozené radiace atd. Nedivím se ale lidem zamítajícím existenci GPZ, ve škole se o nich neučili a aby se mohli o nich sami přesvědčit musí mít k tomu určité podmínky. O jejich existenci se nepřesvědčíme neměníme-li občas místa spánku, případné bolestivé stavy způsobené prostředím okamžitě tlumíme utišujícími léky. Dobře jsou na tom ty osoby, které pravidelně střídají pobyt chata – panelák, případně chalupa, mají lůžko na křížení GPZ a už je jedno je-li křížení na chatě či v paneláku. Znám celou řadu případů kdy lidé jezdící o víkendu si odpočinout na chatu, se vracejí do paneláku v horším zdravotním stavu, než z něj odjeli. Obráceně to už nikoho nepřekvapí. Sám jsem míval velké zdravotní problémy doma, každá delší služební cesta byla pro mě vysvobozením.
Z mých zkušeností se mi jeví jako nejzajímavější hypotéza iontová, kterou se zde pokusím rozvést. Co je mi známo po prvé byla vyslovena v USA cca před 30 ti lety. O ní jsem se dozvěděl od Ing. Šíra při jednom našem osobním setkání. Navrhoval mi tehdy, abych nechal po delším používání analyzovat stínící elektrody, aby se tak zjistilo zda-li se v elektrodách nerozpouštějí těžké kovy vycházející v iontové formě z nitra země. Bohužel do dnes jsem neměl možnost tyto analýzy nechat udělat a to hlavně z finančních důvodů. Domnívám se, že kladné iontové částice (používejme tento název jako pracovní, mentiony pana profesora Kahudy se vědě moc nezamlouvají) po vybytí v stínícím kondenzátoru odchází ve formě neutrálních par do okolního prostředí a zde se pak rychle rozptýlí. Iontová hypotéza vychází ze známých pricipů termodynamiky a to, že nad každou látkou a to i pevnou se nachází páry této látky. Koncentrace par je pak přímo závislá na teplotě. Přestože v případě těžkých kovů, kromě rtuti, se jedná o velice nízké koncentrace, tak jsou-li vznikající páry neustále unášeny přítomnými zemními plyny, jako na příklad kysličníkem uhličitým, tak se neustále musí tvořit páry nové, aby se ustavil rovnovážný stav. Tyto páry jsou pak v podloží vystaveny vysokým tlakům, dále přítomnému ionizačnímu záření a tak postupně mohou přecházet do iontové formy a vytvářet tak nabité částice velice malé velikosti schopné procházet jakoukoliv hmotou. Ale přesto jejich nejvyšší koncentrace nacházíme nad terénem, kde jsou ve vrchních vrstvách podloží výrazné tektonické poruchy a kudy vlastně země dýchá. V těchto místech pak zjišťujeme kromě jiného i vyšší koncentrace radonu. Teď mi asi každý namítne proč se iontové částice příchodem nad terén okamžitě nerozptýlí do okolí a proč sledují tektonickou poruchu? V těchto místech kromě jiného zjišťujeme i zvýšené hodnoty elektrostatického pole, které parně zajišťuje soudržnost přítomných iontových částic. Vzniklá anomální pole pak spolupůsobením se sluncem, případně měsícem vytvoří geoanomální pole vystupující vysoko nad terén. Jsou v literatuře popisovány případy leteckého zjišťování kovů nad terénem a z toho se usuzuje jejich přítomnost v podloží. V této souvislosti bych rád odcitoval Prof. Ing. M. Jokla, DrSc, který na pražském kongresu v roce 1994 o Geopatogenních zónách řekl: „Geomagnetické pole je součastně ovlivňováno geologickým složením země, a to jednak výraznými změnami podpovrchových vrstev, jednak výskytem podzemních vodních toků. Tyto geologické anomálie ve vzájemném působení se Sluncem a velkými planetami vytvářejí geoanomální pole.“
Chceme-li odstranit, nebo alespoň zmírnit působení zmíněných anomálních polí na náš organismus, tak musíme nehomogenní prostředí zhomogenizovat a snížit koncentraci kladných kovových iontových částic. Naopak lehké záporné ionty přítomné v ovzduší jsou pro náš organismus příznivé. Zhomogenizované prostředí získáme v místech, která chceme mít čistá, pomocí elektrického homogenního pole, které vytvoříme mezi dvěma, nebo více horizontálně položenými elektrodami oddělenými dielektrikem, připojíme-li k nim stejnosměrný proud o určitém napětí. Zde dojde jednak k pohlcování a vybíjení zmíněných částic, které se pak rozptýlí do okolí a je-li přítomné i střídavé elektrické pole, tak rovněž dojde k jeho značnému potlačení. Stínící elektrody od případné depolarizace se čistí tak, že v pravidelných časových intervalech změníme jejich polaritu tím, že na svorkách elektrod měníme kladné a záporné napětí. V uvedených zhomogenizovaných místech se pak sníží již zmíněná anomální energetická výměna mezi kosmem a zemí. Zařízení za tímto účelem zkonstruované jsme pojmenovali Geosan 01 a skládá se z elektronického přístrojku velikosti většího adaptéru napájeného z baterie, případně ze sítě, propojovacích vodičů a stínícího kondenzátoru velikosti o něco větší, než je lůžko. Stínící kondenzátor je soustava hliníkových plechů síly 0,1 mm a dielektrika, tvořící dohromady sendvič. K hliníkovým plechům / elektrodám / jsou připájeny propojovací vodiče. Elektronická část stínění se pak skládá ze zdroje nízkého stejnosměrného napětí, přepínače a časovače. Zařízení bylo podrobeno expertízám zaručujícím naprostou bezpečnost a splňuje předpisy EU a tudíž je opatřeno známkou shody Сε. Zařízení bylo již namontováno více jak 3 tisícům osob. 
Ještě si musíme vysvětlit představu působení GPZ na náš organismus. Řekli jsme si, že v místech tektonických poruch jsou kromě jiného i zvýšené koncentrace kladně nabitých částic držících se v elektrostatickém poli. Osoba vstupující do tohoto prostředí je ovlivňována vodivostí kovových iontových částic, které okamžitě proniknou do organismu a působí tak na nervové propojovací vodiče tzv. axony, po jejichž povrchu běží elektrické signály do svalových buněk. Vodivostí kovových iontů se zesílí signály jdoucí po axonech a vzroste tak nepatrně svalové napětí, které ustoupí, až když vystoupíme z tohoto prostředí. Máme-li tedy celou noc, třeba nepatrně napnuté zádové svaly, tak ráno vstáváme jako bychom celou noc skládali uhlí. Napnuté svaly v nohách zase způsobí jejich horší prokrvení a tím se nám zdají studené. Samozřejmě, že na náš organismus nepůsobí jenom GPZ, je to celý soubor zátěží, s kterými si náš imunitní systém musí poradit. Na příklad jsou to i podlimitní hodnoty elektromagnetických polí, chemické zátěže, virová či bakteriální onemocnění. Někde jsem v jedné knize viděl přirovnání našeho organismu ke vědru do kterého z několika kohoutů přitékají jednotlivé zátěže a na dně vědra je vypouštěcí kohout představující imunitní systém, který likviduje všechny zátěže vstupující do organismu. Dokavaď stačí vypouštěcí ventil všem přítokům, tak je vše v pořádku, horší situace nastane, když tomu tak není – vědro přeteče. Pak stačí někdy i obyčejná banálnost jako je chřipka a problém je tady. V Německu a dnes i u nás Tesla Blansko vyrábí automatické odpojovače el. proudu OS-01,02 , které zajišťují, nepotřebujeme-li v domě el. proud, tak ho automaticky odpojí od rozvodů a je-li zas potřeba, tak ho znovu připojí. Odstraní se tak jedna z možných zátěží a organismu se tak uleví. Další možností je změnit místo, kde se dlouho zdržujeme na GPZ, nejde-li to, pak je dobré použít některý ze způsobů eliminace GPZ. Takhle můžem pokračovat u všech již zmíněných zátěží. Moc by pomohlo, kdyby některé z vědeckých pracovišť ať už u nás, nebo v zahraničí se připojilo k vysvětlení zde nastíněných indicií, materiálů svědčících o účelnosti takové práce je nashromážděno dost.

Děkuji za pozornost. Eduard Boháč 

viac informáciií o prístroji Geosan1 nájdete na stránke : http://mujweb.cz/bohac.geosan/

AKCIA – ZĽAVA až 50%

         MERANIE  a  ODRUŠENIE  GEOPATOGÉNNYCH  ZÓN, tzv. „GPZ“      

AKCIA – na objednávky prijaté a USKUTOČNENÉ do 30.10.2015. –  Momentálne robíme viacdňové výjazdy po Slovensku – zľava až o 50%, treba sa ale prispôsobiť termínom výjazdov. Zľavy platia iba na “ ZREALIZOVANÉ A USKUTOČNENÉ“ objednávky do 30.10.2015

Cenník: Akciové ceny v rámci projektu merania geoanomálií/individuálne merania

Cestovné náklady v Košiciach : 0€

Meraná plocha (pôdorysu) bytu , domu,  pozemku  Akciová cena – paušálne cestovné náklady Individuálna objednávka – na Vami určený termín samostatný výjazd
Do 100m2 25€ + 20€ paušálne cestovné náklady 45€ + cestovné podľa najazdených km.
101m2-250m2 35€ + 20€ paušálne cestovné náklady 60€ + cestovné podľa najazdených km
251m2-500m2 45€ + 20€ paušálne cestovné náklady 90€ + cestovné podľa najazdených km
Nad 500m2 dohodou+ 20€ paušálne cestovné náklady Dohodou + cestovné podľa najazdených km
Platí pre max. 3 poschodia domu alebo meraného objektu. Ceny platia  iba v rámci  termínov hromadných výjazdov. Individuálne cestovné: 0,6
€/km– počíta sa cesta jedným smerom

Geopatogénne zóny (GPZ) -/technicky správnejší výraz je Geoanomálie/ sú jednoducho povedané  negatívne miesta, ktoré sa vyskytujú buď:  bodovo , alebo v pásoch môžu prechádzať cez Vaše obydlie. Keď sa negatívne GPZ vyskytujú na miestach, kde sa  dlhšie zdržiavate: napr. v spálni, alebo na pracovnom mieste, prípadne tam kde relaxujete,  pozeráte TV a pod. Tak potom môžu , po dlhšej dobe vznikať problémy so spánkom, pocity nadmernej únavy, strata vitality, syndróm vyhorenia, depresívne stavy…) Dlhším pobytom na miestach v negatívnej zóne samôžu tieto problémy zhoršovať, alebo rozvinúť, prípadne skomplikovať Vaše už existujúce zdravotné ťažkostí.  Na druhej strane existujú aj vyslovene pozitívne miesta, alebo zóny. Všeobecne sa nedá povedať, že by platili najmä v panelákoch, domoch a kanceláriách nejaké pravidlá pre výskyt GPZ. Výskyt GPZ ovplyvňuje najmä miesto na ktorom je postavené obydlie, zmeny v štruktúre  zemského podložia ako sú napr. aj menšie tektonické zlomy, vrásnenia zemskej kôry a podzemné dutiny. Tiež aj silnejšie podzemné toky vody. A to až do hĺbky niekoľko sto metrov. Niektoré  inžinierske siete, kanalizácia, rozvody vody, plynu, elektriny majú tiež podobné negatívne účinky.  Existujú  jednoduché a pritom efektívne  riešenia problémov, ktoré nájdete  na tejto stránke.

Ak máte záujem o meranie u Vás za akciové ceny v rámci výjazdov po celej SR vyplnte kontaktný formulár:

  Vaše meno (povinné)

  Váš email (povinné)

  Predmet

  Vaša správa

  Pre podrobnejšie informácie o GPZ  —–> kliknite TU

   POSTUP  MERANIA  GEOPATOGÉNNYCH ZÓN:

  Meranie  “GPZ” sa prevádza tyčkami v tvare L. Tyčky v tvare L sa držia v ruke vodorovne s povrchom. Zóny sa v meraných priestorov určujú podľa reakcie tyčiek

  L-tycky-obrazok3

  1.  Zameranie pozitívnych , neutrálnych a negatívnych miest –  dvojitá kontrola  
  2.  Meranie a zhodnotenie rôznych vplyvov z okolia obydlia                                      
  3.  Ak sa umiestni eliminačný prostriedok (odrušovač) – opätovné meranie

         Na základe výsledkov týchto meraní sa zistia tzv. negatívne a pozitívne  miesta alebo GPZ zóny.  Potom sa navrhne riešenie problému. Potrebný čas na meranie: cca: 1 až max 2 hodiny. Robia sa minimálne 2-3 opakované merania a čas závisí aj od veľkosti a umiestnenia meraného objektu.

    JEDNODUCHÉ a EFEKTÍVNE RIEŠENIE PROBLÉMOV   

  1-Jednoduchým premiestnením nábytku v byte, dome, kancelárii, tam kde sa dlhšie zdržiavate  …mimo negatívnych miest. Niekedy stačí presunúť pracovný stôl s počítačom o 1-2 metre ďalej, alebo posunúť postel, obrátiť polohu tela pri spaní na opačná stranu …Pomôže tiež aj zmena využívania miestností v byte.  Napríklad malé deti vedia polohu negatívnych GPZ vycítiť samé, preto ich často nájdete s hlavou na opačnej strane postele, alebo divne pokrútené)

  2 Umiestnením rôznych  zariadení, ktoré buď čiastočne redukujú, alebo eliminujú pôsobenie negatívnej energie vo Vašom obydlí.

  solenoid-2spojene
  Orientačná schéma pôsobenia zariadenia EMGEON

  V praxi osvedčený a účinný prostriedok na redukciu  geopatogénnych zón je zariadenie EMGEON –  Je to valec z nevodivého materiálu ovinutý špeciálne upravenou medenou páskou. Zariadenie funguje  na elektromagnetickom princípe  ako harmonizátor prostredia a “reduktor negatívnych zón” . Umiestňuje sa v obydlí na presne určené miesto  podľa nameraných hodnôt.  Preto ho ani v rámci serióznosti neponúkame na hromadný predaj spôsobom “kúpte si ,  dajte ho kde chcete a vyrieši Vám to všetky problémy.”  Pri nesprávnom umiestnení môže byť účinok nulový. Zariadenie EMGEON je rovnako účinné ako niekoľkonásobne drahšie prostriedky a zariadenia či už napájané el. prúdom alebo nie. Navyše neprodukuje ďalší “Elektrosmog”.  Cena od 20€  

  3- Použiť sa dajú tiež aj rôzne typy pyramíd a na obdobných princípe fungujúcich konštrukcií na harmonizáciu prostredia, prípadne na relaxačné účely a dobíjanie energie. Sú vyrábané  a umiestňované podľa nameraných hodnôt GPZ na konkrétnom mieste. Cena pyramíd od 20€  

  pyramida-externa-nacrt
  ilustračný obrázok -pyramída- vhodné aj pre exteriér aj interiér, skutočné    veľkosti, uhly, rozmery  a pod.+iné  možnosti riešenia -individuálne podľa potrieb zákazníka a nameraných hodnôt GPZ

  4- Eliminácia negatívnych GPZ použitím prírodných prostriedkov medzi ktoré patria rôzne prírodné  materiály vhodné na použitie v interiéri a exteriéry. Tieto materiály dokážu aspoň  čiastočne stlmiť, alebo aj úplne eliminovať  problémy v oblasti GPZ a Elektrosmogu. Pozn. Nie všetky problémy sa žiaľ  dajú úplne eliminovať a potom ostáva už iba posledné riešenie presťahovať sa na iné miesto alebo zmeniť pracovisko.

  Kontakt a rezervácia termínov: ——> kliknite TU

   

  FAQ-diskusia

  Ak máte  nejaké otázky týkajúce sa problematiky GPZ, prípadne spôsobu diagnostiky a odrušenia GPZ  kľudne ich tu napíšte,  Budem sa snažiť na nich podľa možností odpovedať čím skôr. Poznámka:  Váš príspevok sa neobjaví na stránke okamžite, ale až po antispamovej kontrole. Udajte preto aj Vašu mailovú adresu, aby som Vám mohol poslať čo najpodrobnejšiu odpoveď.

  Kontakt+Referencie

     Kontakt:   agentúra INGFOUR s.r.o. , Košice

   odborný  technický garant a majiteľ firmy: Ing. Milan Varga

    Tel:  0915/904 114,  e-mail: ingfour(zavinac)gmail.com 

                   REFERENCIE Z PREDOŠLÝCH a INÝCH ČINNOSTÍ

  www.ingfour.sk – organizovanie výstav a veľtrhov + poradenstvo www.byvajme.sk – bezplatný adresár firiem + bezplatná propagácia              aktuality aj na  facebooku: https://www.facebook.com/geoanomalie              www.byvajme.sk/levandula – ponuka sušenej levandule lekárskej                              

  Súčasné činnosti – oblasť pôsobenia celé Slovensko, ČR

  -Poradenské služby v oblasti zdravého bývania : využívania miestností v rámci domu, bytu …. až po vhodné umiestnenie nábytku (postelí, pracovných miest , miest kde sa najdlhšie zdržiavate) …  z hľadiska rôznych zdravotných záťaží.

  -Poradenské služby pred kúpou domu, bytu, kancelárie, chaty… od posúdenia (najlepšie pred kúpou) či sú Vami vybraté: pozemky, domy, byty, chaty, kancelárske priestory … a pod. Vhodné na zdravé bývanie z rôznych hľadísk.: Geopatogénne zóny, geoanomálie, elektrosmog, hluk, radón ….. Ale aj  ďalšie menej  známe záťaže fyzikálneho, chemického a iného charakteru.

  -Meranie pozemkov, domov, bytov, chát, kancelárskych priestorov a pod. +Návrhy riešení týchto a iných problémov týkajúcich sa zdravého a bývania

  -Relaxačné a pyramídové konštrukcie –  ponuka TU

  – Špeciálne typy  reklamy a marketingu: Spočívajú v doporučení a výbere pre Vás najvhodnejšieho typu „reklamného mixu“ , ktorý je vhodný pre vašu činnosť. Ale tiež aj poradenstvo v tejto oblasti.Tak aby ste zbytočne nevyhadzovali peniaze von oknom na rôzne druhy reklamy, ktoré sú pre Vás zbytočne drahé a neefektívne. 

  Individuálny mystery shopping + kontroly Vašich zamestnancov pri jednaní so zákazníkmi formou simulovaného záujmu o Vaše produkty + dodanie hodnotenia styku Vašich zamestnancov s klientami. Viac info: TU

  -Komplexné poradenstvo pri účasti Vašej firmy na veľtrhoch a výstavách rôzneho zamerania