Elektromagnetický smog

ELEKTROMAGNETICKÝ SMOG (EMS) A ZDRAVIE ČLOVEKA

Prednášku p.  Ing. Márie Skalovej ,  z  Nových Zámkov uvádzam ako veľmi výstižné zhrnutie problematiky EMS

rozsah ziarenia

1. Podstata elektromagnetického smogu /definícia a vznik EMS/
2 .Zdroje a rozšírenie EMS v životnom prostredí
3. Vplyvy EMS na prostredie a jeho účinky na organizmus človeka
4. Informovanosť verejnosti o problematike EMS
5. Preventívne opatrenia na ochranu zdravia pri práci s počítačom a
pri používaní mobilného telefónu
Cieľ prednášky
Prednáška o problematike EMS má upozorniť na nekontrolované
zvyšovanie hustoty umelých EMP v životnom prostredí, ktoré môže za pokračujúceho trendu rozvoja informačných bezdrôtových technológií viesť k novému ekologickému problému v 21.storočí.
Úlohou prednášky je:
– zrozumiteľnou formou objasniť problematiku umelého elektrosmogu ako faktora ovplyvňujúceho kvalitu prostredia z environmentálneho i zdravotného hľadiska
– upozorniť na pribúdajúce zdravotné problémy práve na príklade elektrosenzitívnych ľudí
– poskytnúť rady ako pristupovať k používaniu najbežnejších prístrojov
/počítače, mobilné telefóny/ z hľadiska ochrany ľudského zdravia
1. Podstata elektromagnetického smogu /EMS/
V prírode existuje prirodzené elektromagnetické žiarenie, ktorého
zdrojom je zemský magnetizmus a Slnko. Všetok život na Zemi vznikal
a vyvíjal sa za ich pôsobenia, takže sa im biosféra plne prispôsobila. Ľudia minulých dôb mali vyvinutú citlivú vnímavosť na prírodné energie a pri osídľovaní nových území a stavbe obydlí sa vyhýbali miestam s dráždivými účinkami na ich organizmus, podobne ako to dodnes robia rôzne zvieratá.
Tieto tzv. dračie žily /zlomy zemskej kôry, podzemné prúdiace vody,…/ s narušeným elektromagnetickým poľom Zeme poznali už v starej Číne 2300 rokov pred n. l. a rešpektovali ich pri výbere miesta na stavbu obytných domov a cintorínov.
Kým prírodný elektromagnetizmus predstavuje jednosmerné prúdenie EM vĺn Zeme, umelé elektromagnetické vlnenie vzniká z energie striedavého prúdu pri výrobe, prenose a spotrebe elektrickej energie. EMS je teda zhluk elektromagnetických frekvencií umelo vytvorených a vzájomne sa prekrývajúcich elektrických a magnetických polí.
Názov „elektromagnetický smog” sa začal používať od pol. 70-tych
rokov 20.stor. EMS je sprievodným produktom technickej civilizácie,
ktorý významne ovplyvňuje kvalitu životného prostredia.

2. Zdroje a rozšírenie EMS v životnom prostredí
Zdrojom elektromagnetického smogu sú rôzne elektrotechnické
zariadenia a prístroje, ktoré ľudia využívajú v mnohých oblastiach činnosti ako sú ekonomika, obchod, priemysel, energetika, doprava, veda a výskum, informatika, školstvo, umenie a kultúra, atď.
Tieto elektrické a elektronické zariadenia a prístroje počas prevádzky
vytvárajú vo svojom okolí /príloha č.2/:
A / statické elektrické pole /z rozdielu napätí/ a premenlivé magnetické pole /z veľkosti prietoku elektrického prúdu/.
Elektrické pole je možné tieniť kovovými predmetmi. Jeho sila sa meria vo voltoch na meter /V/m/ Sila magnetických polí sa tienením nedá znížiť, avšak rýchlo klesá so stúpajúcou vzdialenosťou od zdroja. V praxi sa na meranie ich sily používajú jednotky ako militesla /mT/, mikrotesla /μT/ a nanotesla /nT/
Patria sem:
-vedenie vysokého napätia, vonkajšie elektrické rozvody, trafostanice, električky a železnice, domové a bytové rozvody, elektrické hodiny, skrinka ističov, elektrické ohrievače, domáce elektrické spotrebiče /chladnička, práčka, mixér,…/, zábavná technika /HIFI veža, rádiobudík, DVD prehrávač,…/, TV, rádioprijímač, počítače a príslušenstvo /tlačiareň, skener, modem, reproduktory,…/, žiarivkové osvetlenia, klimatizačné zariadenie, atď.
Sú zdrojmi nízkofrekvenčných EM vĺn / s väčšou vlnovou dĺžkou
a nižšou hladinou prúdiacej energie/.
B/ rádiofrekvenčné pole, ktoré je produktom rádiového a mikrovlnného žiarenia.
Výkonová hustota týchto vĺn sa udáva vo W/m2 alebo mW/cm2.
Sem zaraďujeme:
-rozhlasové a TV vysielače, satelit, mobilné telefóny a základňové stanice, vysielačky /policajné, záchrannej služby,…/, radary, mikrovlnné rúry, bezdrôtový internet.
Sú zdrojmi vysokofrekvenčného EM žiarenia /s krátkou vlnovou dĺžkou a vyššou hladinou prúdiacej energie/ Rozsah frekvencií neionizujúceho žiarenia viď v prílohe č.3.
Vychádzajúc z horeuvedeného s EMS sa najčastejšie stretneme
v domácnostiach a na pracoviskách. Vo vonkajšom prostredí zas pod
vedením vysokého napätia i v dopravných prostriedkoch. V konečnom dôsledku je z tohto dôvodu takmer každý vystavený pôsobeniu celkovej zmesi elektrických a magnetických polí./príloha č.4/

3.Vplyvy EMS na prostredie a jeho účinky na organizmus človeka.
Rozvoj technickej civilizácie priniesol najmä v mestách zväčšenie
výkonovej hustoty pozadia EMP približne 1 milión krát oproti stavu pred 100 rokmi. Sila a škodlivosť EMP je závislá na druhu jeho zdroja,
frekvencii a dĺžke pôsobenia.
Nežiadúce vplyvy EM vĺn sú preukázateľné na elektronických
zariadeniach. Preto v niektorých prevádzkach chránia drahé zariadenie a zdravie ľudí pred škodlivými účinkami EMS stacionárnymi a mobilnými prístrojmi, vybavenými alarmom na meranie elektrických a magnetických polí.
Pri pokusoch na zvieratách boli preukázané škodlivé účinky mikrovĺn
ktoré sa na ich organizme prejavili zmenami neurologickými,
metabolickými, imunologickými i genetickými.
Pre ochranu zdravia ľudí platia určité hraničné limity EM žiarenia. Pri
dlhšie trvajúcom prekročení ich hodnôt môže dôjsť k vážnemu ohrozeniu zdravia človeka. Týka sa to najmä mobilných telefónov, ktoré pracujú pri frekvenciách EMP.od 10 kHz vyššie /1 kilohertz=1000 kmitov za sekundu/.
Napr. európske mobilné telefóny, používajúce GSM systém pracujú na frekvenciách cca 900 MHz a 1800 MHz.
Medzinárodná komisia na ochranu pred neionizujúcim žiarením
/ICNIRP/ určila preto odporúčanú hranicu miery absorbcie EMP /množstvo pohltenej EM energie ľudským telom, ktoré sa premení na teplo/. Ide o tzv. špecifický absorpčný stupeň /SAR/, ktorý predstavuje 2 watty na kilogram ľudského tkaniva pri maximálnom výkone prenosu. Táto jednotka sa však nedá v praxi zmerať, lebo výrobcovia neudávajú u mobilných telefónov ich max/min výkon, aby sa mohol vypočítať čas expozície.
…. Účinky EM žiarenia na organizmus človeka sú:
1.tepelné – intenzívne EM žiarenie môže spôsobiť prehriatie ľudského tela a spôsobiť horúčku. Dodržaním hraničných hodnôt sa vyhneme týmto efektom. Pokiaľ, nedôjde k ohriatiu organizmu o viac ako 1°C od mikrovĺn, mal by byť daný limit bezpečný pre organizmus
O požiadavkách na zdroje EMP a limitoch expozície obyvateľov
elektromagnetickému poľu v ŽP sa dozvieme z Nariadenia vlády SR
z 10.mája 2006 a v zbierke zákonov č.325/2006.
2. netepelné – súhrnné pôsobenie EM žiarenia na ľudský organizmus po dlhšiu dobu resp. o vyšších frekvenciách môže vyvolať nešpecifické
zdravotné problémy najskôr u ľudí so zvýšenou citlivosťou na elektrosmog, detí, chorých a starých ľudí. Najčastejšie sa spomína chronický syndróm únavy a zníženej imunity. Jeho prejavmi sú napr. silná únava, nevysvetliteľná horúčka, bolesti hlavy, poruchy spánku, zníženie koncentrácie, dráždivosť očí, hučanie v ušiach, zhoršovanie pamäti, ale aj poruchy srdcovej činnosti, zoslabenie imunitného systému a ďalšie.
/príloha č.5/

Práve tieto skupiny obyvateľov by mali vedci vnímať ako prvých
detektorov, varujúcich pred jemno hmotnou formou znečisťovania
životného prostredia. No je tomu práve naopak.
V organizme človeka neustále prebiehajú zložité biologické reakcie,
riadené jemnými elektrickými a elektromagnetickými impulzmi. Od nich závisí priebeh látkovej výmeny, činnosť mozgu, pohyby svalov, imunitné a nervové reakcie, ako aj ďalšie biochemické a fyziologické procesy v ľudskom tele. Narastaním hustoty neprirodzených elektromagnetických vĺn vysokej frekvencie v prostredí môžu tieto svojou silou a časovou dĺžkou pôsobenia atakovať tieto životne dôležité deje. Napr. netepelné účinky EM vĺn o frekvencii EMP okolo 50 Hz ovplyvňujú prestup vápnika cez bunkovú membránu.
Od r.1996 prebieha Medzinárodný projekt WHO, ktorý hodnotí vplyv statických a časovo premenlivých EMP na zdravie ľudí a životné prostredie.
Do projektu sú zapojené národné a medzinárodné inštitúcie. Bol
uskutočnený veľký počet vedeckých a laboratórnych štúdií.
Niektoré štúdie upozorňujú na zdravotné dôsledky z expozície
nízkofrekvenčným EMP. Ich výsledky sú však rozdielne a nedostatočne preukázateľné. Vedci a klinickí pracovníci sa zatiaľ zhodujú v názore, že účinky EMP nízkych hodnôt na zdravie ľudí sú veľmi malé.
Väčšia pozornosť sa však v súčasnosti venuje výskumu účinku EMP na vznik rakoviny, v súvislosti s expozíciou vysokofrekvenčným EM vlnám. Medzinárodná komisia na ochranu pred neionizujúcim žiarením vydala prehlásenie, že zatiaľ nie je jednoznačný dôkaz , že by mobilné telefóny boli spojené s rizikom rakoviny, ale z výsledkov niektorých experimentálnych štúdií vyplýva, že sa tejto problematike treba intenzívne venovať. Na jednoznačnejšie výsledky výskumu si budeme musieť počkať ešte aspoň do polovice roku 2008.
4.Informovanosť verejnosti o problematike EMS
Názory verejnosti na možné zdravotné riziká z EM žiarenia najmä z
využívania počítača a mobilného telefónu sú veľmi rozdielne. Z prieskumu medzi obyvateľmi by sme zistili tri základné skupiny.
.- Najpočetnejšiu by tvorili ľudia, ktorí majú intuitívny pocit, že tu existujú zdravotné riziká z EMP. Patria sem rodičia s malými deťmi., ľudia bez vlastného názoru, pretože sa nedokážu orientovať v protichodných informáciách.
Druhú skupinu predstavujú tí, ktorí veria tvrdeniu tých odborníkov,
ktorí prehlasujú, že zatiaľ nebolo vedecky preukázané ohrozenie ľudského zdravia z EM žiarenia.

V tretej, počtom najmenšej skupine by sme zaregistrovali ľudí so
zvýšenou citlivosťou na EMP, u ktorých sa už teraz prejavujú nešpecifické zdravotné problémy. Fyzioterapeut Ing. Jaroslav Novák, ktorý sa 10 rokov venoval využitiu vysokofrekvenčnej elektromagnetoterapie v zdravotníctve potvrdil existenciu tejto skupiny tzv. elektrosenzitívnych ľudí.
6.Preventívne opatrenia na ochranu zdravia pri práci s počítačom a
používaní mobilného telefónu
Podľa existujúcich štatistík sa počet užívateľov mobilných telefónov vo svete pohybuje nad hodnotou 1,5 miliardy ľudí a počet počítačov
používaných v domácnostiach a na pracoviskách sa odhaduje na 90
miliónov.
Existujú možnosti ako znížiť nepriaznivé účinky elektromagnetických
vĺn na organizmus, ktoré môže každý užívateľ elektronických prístrojov praktizovať v záujme ochrany svojho zdravia a ochrany životného prostredia, v ktorom býva a pracuje Uveďme niektoré z nich:
A/ Pri práci s počítačom
Praktické rady možno rozdeliť do troch oblastí realizácie:
1.Nastavenie parametrov obrazovky počítača a umiestnenie prístroja s príslušenstvom – pri nákupe si vybrať obrazovku s kvalitným filtrom s kapacitou tienenia 95 %, musí spĺňať atest autorizovanej skúšobne
– nastaviť vhodné rozlíšenie monitora /pri 14“ 640×480 bodov, pri 15“ 800×600 bodov a pri 17“ 1024x768bodov/
– na monitore správne nastaviť jas /min. 35 Candel na m2/ a kontrast
tmavých a svetlých plôch od 1:3 do 1:10
– na zníženie blikania obrazu zvoliť vhodnú obnovovaciu frekvencie /75 Hz a viac/
– klávesnicu oddialiť od obrazovky min. na 40 cm a nastavením správneho sklonu obrazovky zabezpečiť aj tienenie rúk
– laserovú tlačiareň, znižujúcu elektronegativitu prostredia, umiestniť
najmenej 3-4 m od písacieho stola s počítačom resp. v oddelenom
priestore
– odstrániť z miestnosti rádio a TV, stolné lampy a kovové stoličky, ako zdroje ešte zvyšujúce elektrosmog, keď ich zasiahne žiarenie vysokofrekvenčných polí – od sediacej osoby oddialiť prípojné šnúry a rozvodky a dať odborne prešetriť uzemňovaciu schopnosť zásuvky
2.Spôsob práce na počítači
– zvoliť optimálnu pracovnú vzdialenosť od monitora /cca 80 cm/
s pohľadom očí mierne nadol
– nepoužívať na sedenie pojazdnú viacramennú otáčavú kovovú stoličku /ramená fungujú ako zberače patogénnej energie so zvislým prívodom na centrálnu nervovú sústavu/
– zamedziť sedeniu a prístupu osôb z bočnej a zadnej strany monitora na menej ako 1,5 m /vyžarovanie tam nie je filtrované ako na monitore/
– nesedieť pred monitorom dlhšie ako 4 hod. denne, každú hodinu si
urobiť 10 min. prestávku, najlepšie v miestnosti mimo počítača
-počas prestávok znečistené ruky od elektrosmogu umyť mydlom a pod prúdom tečúcej vody z vodovodu vytriasť ruky do umývadla aspoň 10 x
/EMS dosahuje hodnoty 700-1000 rel. čísla pri biologickej únosnosti 25-40 rel. čísla v závislosti na stave bioenergie človeka/
– možnosť používať tzv. počítačové okuliare zhotovené optikom na
predchádzanie únave očí a bolestiam hlavy
– pre tehotné ženy má byť monitor počítača tabu /žiarenie a umelé EMP znižujú bioenergiu človeka a môžu vyvolať funkčné poruchy buniek/
3.Úprava kvality prostredia
– prevahu kladných iónov z vyžarovania monitora v miestnosti znížiť
používaním ionizátora /napr. svietiaca soľná lampa/, ktorý obohacuje
vzduch o záporné ióny /pomer v prospech záporných iónov by mal byť 102:98/
– nežiadúce účinky EMS eliminovať vhodnými podmienkami pracovného prostredia
–-správne osvetlenie -eliminovať odraz svetla od lampy alebo okna na monitore.
–-teplota a vlhkosť vzduchu – častejším krátkym, ale dôkladným vetraním upravíme kvalitu vzduchu v miestnosti, najmä zvýšime obsah záporných iónov zvonka a znížime teplotu vzduchu, ktorý sa prehrieva od počítača
–-vhodná zeleň–črepníkové rastliny ako Sansevieria „svokrin jazyk“,
brečtan a paprade, z polodrahokamov ružením položený na monitore
počítača znižujú elektropozitivitu prostredia
–-automatické prepínanie monitora do úsporného režimu šetrí tieniaci filter obrazovky pri LCD monitoroch už ani nie
–-vhodné rozmiestnenie počítačov v miestnosti – zadnou stranou k stene po obvode učebne, ak v radoch za sebou, tak s dodržaním bezpečnej vzdialenosti min.1,5 m od zadnej a bočnej steny monitora pre sediaceho/
– na neutralizovanie EM žiarenia nalepiť Tesla harmonizér platničku vo formáte kreditnej karty 8,5×5,5 cm na monitor počítača i laptopu zospodu a na odrušenie celej miestnosti použiť veľkú platničku 21×21 cm v čiernej farbe /má dosah cca 8 m
B/ Pri používaní mobilného telefónu
– pri možnosti výberu v danej situácii uprednostniť použitie pevnej linky pred mobilným telefónom
– používať externú hands-free sadu, aby bol mobil počas hovoru čo
najďalej od hlavy
– počas spánku mať mobil vypnutý resp. ho odkladať na vzdialenosť aspoň 50 cm od hlavy
– upraviť hlasitosť slúchadla tak, aby sa nemusel mobil pritláčať k uchu
– nepoužívať okuliare s kovovým rámom počas telefonovania
– mobil nosiť radšej v príručnej taške, nosenie mobilu na hrudi, vo vrecku a na opasku sa nedoporučuje zo zdravotného hľadiska
– neutralizovať VF EM žiarenie z mobilu prilepením Tesla čiernej platničky o priemere kruhu 2 cm na zadnú časť prístroja
– používať mobilný a prenosný telefón v rozumnej miere /WHO doporučuje hovor do jednej minúty/
– deti a mládež do 16 rokov by mali používanie mobilu obmedziť
na nevyhnutné hovory a telefonovať krátko /doporučuje vláda VB na
základe správy z výskumu nezávislej expertnej skupiny Stewarts group/
– vyhýbať sa používaniu mobilu v oblastiach so slabým signálom /slabý signál z vysielacej stanice BTS spôsobuje u moderných slúchadiel zvýšenie ich vysielacieho výkonu/
– nepoužívať mobilný telefón v aute /kovová konštrukcia vozidla pôsobí ako Faradayova klietka/ a počas šoférovania /riziko dopravnej nehody/
/viď prílohu č.5/
– vyhýbať sa použitiu mobilného telefónu počas búrky na otvorenom
priestranstve /možnosť zásahu bleskom/
– podľa potreby prerušiť používanie elektronických prístrojov a dopriať nášmu telu možnosť regenerácie vychádzkami do prírody
Prílohy: 1- chronologický zoznam vývoja elektrotechniky
2 – významné zdroje neprirodzeného EM žiarenia a EM polí
3 – rozsah frekvencií neionizujúceho a ionizujúceho žiarenia
4 – zdroje EM vĺn v prostredí a ich pôsobenie na človeka
………. 5 – neuronálne efekty EMP z mobilných sietí
………. 6 – ponukový list programu pre školy /vzor/
Spracovala: Ing. Mária Skalová, úsek ekologickej výchovy MsKS Nové Zámky
október 2007
Zdroje informácií: Ing. arch. J. Stockmann-Enviromagazín 2/97 str.15, 5/97 str.33
.Ing.Juraj Roščák-Enviromagazín 11/2006, str.16-19
. Ing. J. Novák–EMP a zdravotní rizika, Elektroinstalatér 5-6/2003,
………………………1/2005
.Ján Bienik -Geopatogénne zóny, str.3,67-68
tématické webstránky-www.electrosensitivity.org.uk
-www elektrosmog.sk,
-www.tzb-info.sk
Chronologický zoznam vývoja elektrotechniky /príloha č.1/
600 -pr. n. l.-popis príťažlivých síl vznikajúcich trením jantáru // Thales
1600 -prvé poznatky o elektrine získanej trením // Gilbert W.
1663 – prístroj na výrobu elektriny trením // Guericke O.
1729 -rozdelenie látok na vodiče a nevodiče // Gray St.
1733 -rozlíšenie kladnej a zápornej elektriny // Du Fay
1752 – dôkaz elektrickej povahy blesku, hromozvod // Franklin B.
1784 – vzťahy o príťažlivých silách medzi nábojmi // Coulomb Ch. A.
1789 – podnet k získaniu zdroja elektrického prúdu, tzv. živočíšna elektrina // Galvani
L.
1796 – galvanický článok na výrobu el. prúdu //Volta A.
1800 – uskutočnená elektrolýza vody // Carlisle A.
1802 – objav a popis elektrického oblúku // Petrof V. V.
1809 – elektrický telegraf // Sőmmering S. T.
1811 – elektrická oblúková lampa // Davy H.
1820 – pôsobenie elektrického prúdu na magnetku // Oersted H. Ch.
1821 – objavenie termoelektriny // Seebeck T. J.
1824 – základy elektromagnetizmu a elektrodynamiky // Ampere A. M.
1825 – Magnetizácia železa elektrickým prúdom, elektromagnet // Gay-Lussac L. J.
1826 – vzťah medzi elektrickým prúdom, napätím a odporom, Ohmov zákon // Ohm
G. S.
1828 – prvý elektrický motor //Barlow P.
1831 – objav elektromagnetickej indukcie, základy teórie elektromagnetického poľa //
Faraday M.
1833 – Pravidlo o smere indukovaného prúdu // Lenz H. F. E.
1834 – elektromagnetický telegraf // Gauss K. F. // Weber W. E.
1834 – elektromotor na jednosmerný prúd // Jacobi M. H.
1835 – závislosť elektrického odporu na teplote // Lenz H. F. E.
1837 – Morseov telegraf a abeceda // Morse S. F. B.
1838 – objav galvanoplastiky // Jacobi M. H.
1841 – zákon o premene elektrickej energie v tepelnú energiu // Joule J. P.
1850 – výpočet elektrických prúdov v rozvetvených obvodoch // Kirchhoff G. R.
1851 – konštrukcia indukčnej cievky // Ruhmkorff H. D.
1855 – prvý diaľkopis // Hughes D. E.
1859 – objav katódových paprskov // Plücker J.
1860 – olovený akumulátor // Planté G. R.
1861 – telefónny mikrofón // Reis J. P.
1864 – teória elektromagnetického poľa // Maxwell J. C.
1866 – konštrukcia dynama // Siemens W.
1876 – elektrický telefón // Bell A. G.
1877 – tonograf (gramofón) a mikrofón // Edison T. A.
1877 – trubice katódových paprskov // Braun K. E.
1878 – regulácia elektrického oblúku lampy // Křižík F.
1879 – uhlíková žiarovka // Edison T. A.
1879 – elektrická pouličná dráha // Siemens W.
1882 – prenos elektrickej energie na vzdialenosť 57 km // Depréz M.
1882 – prvá verejná elektráreň
1885 – otáčavé magnetické pole a indukčný motor // Ferraris G. // Tesla N.
1886 – elektrolytická priemyslová výroba hliníka //Héroult P. L. T.
1888 – objavenie elektromagnetických vĺn // Hertz H.
1888 – objav fotoelektrického javu // Hallwachs W. L. F.
1889 – trojfázový generátor a trojfázový rozvod // Dolivo-Dobrovolskij M. O.
1891 – princíp kinematografu (biograf) // Edison T. A.
1891 – konštrukcia transformátora // Tesla N.
1893 – konštrukcia fotónky // Geitel H. F.
1895 – röntgenové žiarenie (lúče X) // Röntgen W. C.
1896 – objav prirodzenej rádioaktivity // Becquerel H.
1897 – bezdrôtový telegraf // Marconi G. M.
1897 – zmeranie elektrického náboja iontov // Townsen J.
1898 – konštrukcia obrazovky // Braun K. F.
1900 – žiarovka s kovovým vláknom // Auer K.
1901 – zákon o emisii elektrónov z rozžeravených kovov // Richardson O. W.
1901 – prenos ľudskej reči rozhlasom // Fessenden R. A.
1902 – prirodzený rádioaktívny rozpad // Rutheford E. //Poulsen V.
1903 – vysielač netlmených elektrických kmitov // Poulsen V.
1903 – základy elektrónovej teórie atómu // Thomson J. J.
1904 – konštrukcia diódy // Fleming J. A.
1905 – špeciálna teória relativity // Einsten A.
1906 – konštrukcia zosilňovacej elektrónky // Forest L. // Lieben R.
1909 – stanovenie hmotnosti a náboja elektrónu // Millikan R.
1912 – vynález osvetlenia majáku // Dalén N. G.
1913 – vytvorenie modelu atómu // Bohr N.
1915 – elektrónkový vysielač // Forest L.
1916 – obecná teória relativity // Einstein A.
1919 – prvá umelá jadrová premena // Rutheford E.
1922 – základy polarografie // Heyrovský J.
1926 – prvý televízny prenos // Baird J. L.
1932 – teória o zložení atómového jadra z protónov a neutrónov // Heisenberg W. K //
Tamm I. J. // Ivanĕnko D. D.
1934 – objav umelej rádioaktivity // manželia Curieových
1934 – štiepenie prvkov neutrónmi // Fermi E.
1935 – konštrukcia radaru // Watson-Watt R. A.
1938 – štiepenie jadra uránu // Hahn O. // Strassmann F.
1939 – prenos farebnej televízie // Baird J. L.
1942 – prvý jadrový reaktor // Fermi E.
1948 – objav tranzistorov // Brattain W. H. // Bardeen J. // Schockley W. B.
1950 – návrh na riadenie termojadrovej reakcie // Tamm I. J. // Sacharov A. D.
1950 – elektrónový mikroskop // Müller E. W.
1951 – neriadená termojadrová reakcia (vodíková pumpa) // Teller E.
1954 – objav maseru // Townes Ch. H. // Prochorov A. M. // Basov N. G.
1954 – prvá atómová elektráreň // SSSR
1957 – prvá umelá družica Zeme // SSSR
1958 – pokusná telekomunikačná družica // USA
1958 – objav laseru // Basov N. G. // Prochorov A. M. // Townes Ch. H.
1959 – prenos fotografických obrázkov prevrátenej strany Mesiaca // SSSR
1962 – prenos televíznych programov pomocou družice Telstar // USA
1966 – prenos televíznych obrázkov z povrchu Mesiaca // SSSR
1972 – počítač s laserovou pamäťou // USA
1979 – prvá kompaktná doska (CD)
1986 – v strojárenských prevádzkach sú prvýkrát využité laserové roboty
Zdroj: www.nika.informacie.sk/historia
Významné zdroje neprirodzeného EM žiarenia a EM polí /príloha č.2/
Elektromagnetické vlny vo forme rádio vĺn:
mobilné a prenosné telefóny
bezdrôtové lokálne siete /LAN, Bluetooth/
detský babysitter telefón
vysielačky / policajné, bezpečnostnej služby,
záchrannej služby, požiarnickej služby /
radar
rádio vlny – ultra krátke vlny /rádio-, televízne-, satelitné-signály/
mikrovlny – /mikrovlná rúra, bezdrôtový internet a iné/
Elektrické a magnetické pole cez prúdiace napätie:
domáce prístroje /chladnička, práčka, vŕtačka, mixér a pod./
zábavná technika /hifi veža, rádiobudík, DVD prehrávač, televízor a i./
výpočtová technika /počítače, tlačiareň, skener, reproduktory, modem, fax a i./
Statické elektrické a magnetické polia:
vedenie vysokého napätia /v domácnosti cez skrinku ističov, vonku v stožiaroch/
transformátory, bytové elektrické rozvody, batérie, akumulátory

Neuronálne efekty EMP z mobilných sietí /príloha č.5/
Zdroj: kniha Elektrosmog, vydavateľ Des Instituts Katalyse e.V., Köln
Na odrušenie EM žiarenia z mobilných telefónov sa
používa Tesla harmonizér platnička s priemerom 2cm, ktorá sa samolepiacou
časťou pritlačí na spodnú časť prístroja / aj pre G3, GPRS, Bluetooth, prenosné
telefóny a pod./.
Platnička vo formáte kreditnej
karty 8,5 x 5,5 cm ako odrušovač EM vĺn pre počítače, televízory,
rozvodové skrinky., osobný chránič do vrecka , alebo do tašky/.
Mestské kultúrne stredisko Nové Zámky-úsek
ekologickej výchovy
p o n ú k a
Elektromagnetický smog a zdravie človeka
Forma programu: odborná prednáška so zameraním na ochranu zdravia,
doplnená praktickými radami
Cieľová skupina: žiaci 7.-9.roč. ZŠ, študenti SŠ, pedagógovia ZŠ a SŠ, verejnosť
Počet: max 30 účastníkov
Miesto: školská učebňa s počítačmi /vítaná/ resp. klubovňa alebo trieda
Dĺžka programu: 45 minút
Termín realizácie: september 2005
Obsahové zameranie: 21.stor. je érou informačnej revolúcie. Do každodenného života jednotlivca i kolektívov na pracoviskách i v domácnostiach vstúpili počítače, mobilné telefóny a ďalšie modernizované vynálezy technického pokroku. Stále viac
nových užívateľov elektronických prístrojov pribúda aj zo strany detí a mládeže.
Prednáška vysvetľuje podstatu vzniku, šírenia a pôsobenia elektromagnetických vĺn v životnom prostredí človeka s dôrazom na umelé EM žiarenie, ktorého zdrojom sú elektrické a elektronické prístroje a zariadenia.
Cieľ: V posledných rokoch sa nezávislí odborníci zamerali na výskum vplyvu tzv. elektrosmogu z počítačov a mobilných telefónov na ľudský organizmus. Dôvodom sú pribúdajúce zdravotné problémy u ľudí, ktorí tieto prístroje používajú v neúmernej miere.
Preto cieľom prednášky je poradiť užívateľom ako pristupovať k používaniu uvedených prístrojov z hľadiska ochrany svojho zdravia. Program poukazuje aj na charakter vyskytujúcich sa zdravotných problémov. Súčasťou prednášky je písomný materiál „Preventívna ochrana zdravia pred elektromagnetickým smogom“, ktorý bude odovzdaný účastníkom programu.
Kontakt na objednávku: MsKS – kino Mier, Széchényiho nám.9, Nové Zámky, úsek
ekologickej výchovy – Ing. Mária Skalová, tel. č. 035/6 401 285

Veľmi zaujímavé videodokumenty týkajúce sa “Elektrosmogu” nájdete tu: http://www.voxo.eu/elektrosmog/videodokumenty