Přednáška o geopatogenních zónách, Saloco – 19.5.2004

 Přednáška o geopatogenních zónách, Saloco – 19.5.2004

      Napsal Eduard Boháč,


O geopatogenních zónách se toho už řeklo a napsalo poměrně dost, dokonce i zde na Salocu, nebudu proto znovu opakovat to, co již bylo mnohokrát řečeno a zaměřím se spíše na věci méně známé. GPZ mají své příznivce, ale i své odpůrce. Přesto že problematika zemního působení na organismy je známá již několik tisíciletí, tak dosud není přesně vědecky definováno co a jak vlastně působí, dokonce se oficiálně tvrdí, že nic takového neexistuje. Přesto je známá celá řada hypotéz snažící se celou věc vysvětlit, na příklad uvedu hypotézu: gravitační, ionizační, iontovou, elektrostatickou, hydrodynamickou, změny magnetického pole země, přirozené radiace atd. Nedivím se ale lidem zamítajícím existenci GPZ, ve škole se o nich neučili a aby se mohli o nich sami přesvědčit musí mít k tomu určité podmínky. O jejich existenci se nepřesvědčíme neměníme-li občas místa spánku, případné bolestivé stavy způsobené prostředím okamžitě tlumíme utišujícími léky. Dobře jsou na tom ty osoby, které pravidelně střídají pobyt chata – panelák, případně chalupa, mají lůžko na křížení GPZ a už je jedno je-li křížení na chatě či v paneláku. Znám celou řadu případů kdy lidé jezdící o víkendu si odpočinout na chatu, se vracejí do paneláku v horším zdravotním stavu, než z něj odjeli. Obráceně to už nikoho nepřekvapí. Sám jsem míval velké zdravotní problémy doma, každá delší služební cesta byla pro mě vysvobozením.
Z mých zkušeností se mi jeví jako nejzajímavější hypotéza iontová, kterou se zde pokusím rozvést. Co je mi známo po prvé byla vyslovena v USA cca před 30 ti lety. O ní jsem se dozvěděl od Ing. Šíra při jednom našem osobním setkání. Navrhoval mi tehdy, abych nechal po delším používání analyzovat stínící elektrody, aby se tak zjistilo zda-li se v elektrodách nerozpouštějí těžké kovy vycházející v iontové formě z nitra země. Bohužel do dnes jsem neměl možnost tyto analýzy nechat udělat a to hlavně z finančních důvodů. Domnívám se, že kladné iontové částice (používejme tento název jako pracovní, mentiony pana profesora Kahudy se vědě moc nezamlouvají) po vybytí v stínícím kondenzátoru odchází ve formě neutrálních par do okolního prostředí a zde se pak rychle rozptýlí. Iontová hypotéza vychází ze známých pricipů termodynamiky a to, že nad každou látkou a to i pevnou se nachází páry této látky. Koncentrace par je pak přímo závislá na teplotě. Přestože v případě těžkých kovů, kromě rtuti, se jedná o velice nízké koncentrace, tak jsou-li vznikající páry neustále unášeny přítomnými zemními plyny, jako na příklad kysličníkem uhličitým, tak se neustále musí tvořit páry nové, aby se ustavil rovnovážný stav. Tyto páry jsou pak v podloží vystaveny vysokým tlakům, dále přítomnému ionizačnímu záření a tak postupně mohou přecházet do iontové formy a vytvářet tak nabité částice velice malé velikosti schopné procházet jakoukoliv hmotou. Ale přesto jejich nejvyšší koncentrace nacházíme nad terénem, kde jsou ve vrchních vrstvách podloží výrazné tektonické poruchy a kudy vlastně země dýchá. V těchto místech pak zjišťujeme kromě jiného i vyšší koncentrace radonu. Teď mi asi každý namítne proč se iontové částice příchodem nad terén okamžitě nerozptýlí do okolí a proč sledují tektonickou poruchu? V těchto místech kromě jiného zjišťujeme i zvýšené hodnoty elektrostatického pole, které parně zajišťuje soudržnost přítomných iontových částic. Vzniklá anomální pole pak spolupůsobením se sluncem, případně měsícem vytvoří geoanomální pole vystupující vysoko nad terén. Jsou v literatuře popisovány případy leteckého zjišťování kovů nad terénem a z toho se usuzuje jejich přítomnost v podloží. V této souvislosti bych rád odcitoval Prof. Ing. M. Jokla, DrSc, který na pražském kongresu v roce 1994 o Geopatogenních zónách řekl: „Geomagnetické pole je součastně ovlivňováno geologickým složením země, a to jednak výraznými změnami podpovrchových vrstev, jednak výskytem podzemních vodních toků. Tyto geologické anomálie ve vzájemném působení se Sluncem a velkými planetami vytvářejí geoanomální pole.“
Chceme-li odstranit, nebo alespoň zmírnit působení zmíněných anomálních polí na náš organismus, tak musíme nehomogenní prostředí zhomogenizovat a snížit koncentraci kladných kovových iontových částic. Naopak lehké záporné ionty přítomné v ovzduší jsou pro náš organismus příznivé. Zhomogenizované prostředí získáme v místech, která chceme mít čistá, pomocí elektrického homogenního pole, které vytvoříme mezi dvěma, nebo více horizontálně položenými elektrodami oddělenými dielektrikem, připojíme-li k nim stejnosměrný proud o určitém napětí. Zde dojde jednak k pohlcování a vybíjení zmíněných částic, které se pak rozptýlí do okolí a je-li přítomné i střídavé elektrické pole, tak rovněž dojde k jeho značnému potlačení. Stínící elektrody od případné depolarizace se čistí tak, že v pravidelných časových intervalech změníme jejich polaritu tím, že na svorkách elektrod měníme kladné a záporné napětí. V uvedených zhomogenizovaných místech se pak sníží již zmíněná anomální energetická výměna mezi kosmem a zemí. Zařízení za tímto účelem zkonstruované jsme pojmenovali Geosan 01 a skládá se z elektronického přístrojku velikosti většího adaptéru napájeného z baterie, případně ze sítě, propojovacích vodičů a stínícího kondenzátoru velikosti o něco větší, než je lůžko. Stínící kondenzátor je soustava hliníkových plechů síly 0,1 mm a dielektrika, tvořící dohromady sendvič. K hliníkovým plechům / elektrodám / jsou připájeny propojovací vodiče. Elektronická část stínění se pak skládá ze zdroje nízkého stejnosměrného napětí, přepínače a časovače. Zařízení bylo podrobeno expertízám zaručujícím naprostou bezpečnost a splňuje předpisy EU a tudíž je opatřeno známkou shody Сε. Zařízení bylo již namontováno více jak 3 tisícům osob. 
Ještě si musíme vysvětlit představu působení GPZ na náš organismus. Řekli jsme si, že v místech tektonických poruch jsou kromě jiného i zvýšené koncentrace kladně nabitých částic držících se v elektrostatickém poli. Osoba vstupující do tohoto prostředí je ovlivňována vodivostí kovových iontových částic, které okamžitě proniknou do organismu a působí tak na nervové propojovací vodiče tzv. axony, po jejichž povrchu běží elektrické signály do svalových buněk. Vodivostí kovových iontů se zesílí signály jdoucí po axonech a vzroste tak nepatrně svalové napětí, které ustoupí, až když vystoupíme z tohoto prostředí. Máme-li tedy celou noc, třeba nepatrně napnuté zádové svaly, tak ráno vstáváme jako bychom celou noc skládali uhlí. Napnuté svaly v nohách zase způsobí jejich horší prokrvení a tím se nám zdají studené. Samozřejmě, že na náš organismus nepůsobí jenom GPZ, je to celý soubor zátěží, s kterými si náš imunitní systém musí poradit. Na příklad jsou to i podlimitní hodnoty elektromagnetických polí, chemické zátěže, virová či bakteriální onemocnění. Někde jsem v jedné knize viděl přirovnání našeho organismu ke vědru do kterého z několika kohoutů přitékají jednotlivé zátěže a na dně vědra je vypouštěcí kohout představující imunitní systém, který likviduje všechny zátěže vstupující do organismu. Dokavaď stačí vypouštěcí ventil všem přítokům, tak je vše v pořádku, horší situace nastane, když tomu tak není – vědro přeteče. Pak stačí někdy i obyčejná banálnost jako je chřipka a problém je tady. V Německu a dnes i u nás Tesla Blansko vyrábí automatické odpojovače el. proudu OS-01,02 , které zajišťují, nepotřebujeme-li v domě el. proud, tak ho automaticky odpojí od rozvodů a je-li zas potřeba, tak ho znovu připojí. Odstraní se tak jedna z možných zátěží a organismu se tak uleví. Další možností je změnit místo, kde se dlouho zdržujeme na GPZ, nejde-li to, pak je dobré použít některý ze způsobů eliminace GPZ. Takhle můžem pokračovat u všech již zmíněných zátěží. Moc by pomohlo, kdyby některé z vědeckých pracovišť ať už u nás, nebo v zahraničí se připojilo k vysvětlení zde nastíněných indicií, materiálů svědčících o účelnosti takové práce je nashromážděno dost.

Děkuji za pozornost. Eduard Boháč

Pridaj komentár